Τα 5 Έγγραφα του Europass

Το Europass περιλαμβάνει:

Το Europass αποτελεί ένα προσωπικό συντονισμένο φάκελο που απαρτίζεται από πέντε έγγραφα προβολής των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από την επαγγελματική και την εργασιακή πορεία ενός ατόμου. Τα έγγραφα αυτά είναι τα ακόλουθα:
 

Βιογραφικό Σημείωμα Europass

Γλωσσικό Διαβατήριο Europass

Κινητικότητα Europass

Συμπλήρωμα Διπλώματος Europass

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass

Όλα τα έγγραφα σχεδιάστηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν το φάκελο Europass πάνω σε εθελοντική βάση για να γνωστοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα και ικανότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου