Η Κινητικότητα Europass

Τι είναι

Η Κινητικότητα Europass (Europass Mobility) αποτελεί ένα άλλο προσωπικό έγγραφο, το οποίο καταγράφει και πιστοποιεί, βάσει κοινού ευρωπαϊκού υποδείγματος, τη συμμετοχή σε μια οργανωμένη εμπειρία κινητικότητας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς μάθησης ή κατάρτισης. Το έγγραφο αυτό έχει ως στόχο να διευκολύνει τον κάτοχό του να γνωστοποιεί καλύτερα τα οφέλη που αποκόμισε από τη συγκεκριμένη εμπειρία, ιδίως σε επίπεδο ικανοτήτων.

Προϋπόθεση απόκτησής του είναι η εκπλήρωση των κριτηρίων ποιότητας, όπως αυτά έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως κάποιας μορφής αποδεικτικά στοιχεία, ότι η μάθηση πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον (μαθησιακή εμπειρία).

Η μαθησιακή αυτή εμπειρία μπορεί να είναι:

  • Μία θέση εργασίας σε μια εταιρεία
  • Ένα χρονικό διάστημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ως μέρος ενός προγράμματος ανταλλαγής
  • Μία εθελοντική εργασία σε μη κυβερνητική οργάνωση
  • Διάφορες άλλες περιπτώσεις

Η εμπειρία κινητικότητας παρακολουθείται από δύο οργανισμούς / εταίρους, τον πρώτο στη χώρα προέλευσης και τον δεύτερο στη χώρα υποδοχής. Οι δύο εταίροι συμφωνούν στο σκοπό, στο περιεχόμενο και στη διάρκεια της εμπειρίας. Στη χώρα υποδοχής ορίζεται ένας σύμβουλος που ελέγχει όλα τα πιο πάνω. Οι εταίροι μπορεί να είναι πανεπιστήμια, σχολεία, κέντρα κατάρτισης, εταιρείες κλπ.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση του εγγράφου

Το έγγραφο Κινητικότητα Europass συμπληρώνεται από κοινού από τον αποστέλλοντα οργανισμό και τον οργανισμό υποδοχής που συμμετέχουν στο σχέδιο κινητικότητας, στη γλώσσα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ αυτών και του ενδιαφερομένου.

Πώς μπορείς να το αποκτήσεις …

Εξασφάλισε τη συμμετοχή σου σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας, εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου για την πιστοποίηση της μαθησιακής σου εμπειρίας και το Εθνικό Κέντρο Europass θα φροντίσει για την έκδοσή του σε συνεργασία με τους φορείς αποστολής και υποδοχής.

bullet Παράδειγμα συμπληρωμένου Εγγράφου Κινητικότητας Europass

Για τεχνική υποστήριξη

Για εξασφάλιση αριθμού κινητικότητας και συμπλήρωση του Εγγράφου Κινητικότητας Europass επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 806141 ή στο Email: mneophytou@kepa.mlsi.gov.cy

 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου