Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την 1η Μαΐου 2005. Το ΕΚΕ Κύπρου αποτελεί τον ενιαίο εθνικό φορέα που στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας στην Ευρώπη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για επαγγελματικούς σκοπούς.

Το Εθνικό Κέντρο Europass στοχεύοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας των πέντε εγγράφων του Europass, τα συντονίζει και τα διαχειρίζεται, ώστε: 

bullet να βελτιωθεί η συνοχή τους 
bullet να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε αυτά και 
bullet να επιτευχθεί η προβολή τους

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, ως Εθνικό Κέντρο Europass, έχει αναλάβει τα πιο κάτω καθήκοντα: 

bullet Σε συνεργασία µε τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, συντονίζει τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την έκδοση, τη διάθεση και την προώθηση των διαφόρων εγγράφων του Europass. 
bullet Με τη δημιουργία και διαχείριση του συστήματος ενημέρωσης Europass µέσω του διαδικτύου, θεσπίζει και διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα πληροφόρησης, η διαχείριση του οποίου γίνεται εν μέρει σε κοινοτικό επίπεδο και εν μέρει σε εθνικό επίπεδο. 
bullet Σε συνεργασία µε τους αρμόδιους εθνικούς φορείς, διασφαλίζει ότι τίθενται στη διάθεση του κάθε πολίτη επαρκείς πληροφορίες και οδηγίες σχετικά µε το Europass και τα έγγραφά του. 
bullet Διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν τις ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη διάρθρωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα θέματα που συνδέονται µε την κινητικότητα για σκοπούς μάθησης.
 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου