Τα Εθνικά Κέντρα Europass

{image_captation}

Σε κάθε χώρα (στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο Europass που συντονίζει όλες τις σχετικές με το Europass δραστηριότητες. Το Εθνικό Κέντρο Europass αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Europass ή να μάθει περισσότερα για αυτό.

Κύρια καθήκοντα

Τα Εθνικά Κέντρα Europass:

bullet

συντονίζουν τη διαχείριση των εγγράφων Europass

bullet

προβάλλουν το Europass και τα έγγραφά του

bullet

διασφαλίζουν ότι τα κέντρα παροχής πληροφοριών και καθοδήγησης είναι καλά ενημερωμένα σχετικά με το Europass και τα έγγραφα Europass

bullet

διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα Europass είναι διαθέσιμα και σε έντυπη μορφή και σε ηλεκτρονική μορφή 

bullet

ενεργούν ως εκπρόσωποι κάθε χώρας στο ευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass.

Συνδέσεις με τα Εθνικά Κέντρα Europass

 


Printer Friendly Version
Αποποίηση

 

 

@Copyright 2005-2016 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου