Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις / επεξηγήσεις / ερωτήματα για τα διάφορα Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική online φόρμα.

Για oποιεσδήποτε άλλες εισηγήσεις / παρατηρήσεις, παρακαλούμε όπωςεπικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό του Κέντρου Παραγωγικότητας κ. Νίκο Φιλίππου: