Θέματα Ασφάλειας και Υγείας

Το Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων της Κύπρου αποτελεί μια προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει σημαντικές περιβαλλοντικές πληροφορίες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα το εν λόγω Μητρώο παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό να έχει πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και συγκεκριμένα σε ετήσια στοιχεία έκλυσης ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος, μεταφοράς ρύπων σε λύματα όπως επίσης και μεταφοράς αποβλήτων εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 166/2006/ΕΚ που προβλέπει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (
European Pollutant Release and Transfer RegisterE-PRTR).

Όλες οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο Μητρώο παρουσιάζονται σε χάρτη της Κύπρου, ενώ το κοινό μπορεί να δει πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση της εγκατάστασης, δραστηριότητα που εκτελείται, οικονομική δραστηριότητα, αρμόδιο άτομο για επικοινωνία κλπ.