Πληρωμή Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην προσπάθεια τους για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη, δίνουν τη δυνατότητα σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους να πληρώνουν τις εισφορές τους μέσω διαδικτύου για όσα Ταμεία έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου θα χρησιμοποιείται η μέθοδος της Αυτόματης Χρέωσης (Direct Debit).

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/


Οδηγίες Χρήσης του Συστήματος

Αίτηση για Πληρωμή Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Διαδικτύου

Για την πληρωμή των εισφορών μέσω διαδικτύου πρέπει αρχικά να υποβληθεί η Αίτηση Εργοδότη / Αυτοτελώς Εργαζομένου / Ατόμου για πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου (Αρ. Εντύπου Υ. Κ.Α.1-021):

Αίτηση για Πληρωμή Εισφορών μέσω του Διαδικτύου

Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε ηλεκτρονική διεύθυνση προτού υποβάλετε την πιο πάνω αίτηση.

Παράλληλα με την αίτηση σας είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και το ειδικό έντυπο "Εντολή 'Αμεσης Χρέωσης" προς το Τραπεζικό / Συνεργατικό 'Ιδρυμα
:

Εντολή Άμεσης Χρέωσης

Οι αιτήσεις "Εργοδότη
/Αυτοτελώς Εργαζομένου/Ατόμου για πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου" να παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Το έντυπο "Εντολή Αυτόματης Χρέωσης" μπορεί να παραδίδεται στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στο Τραπεζικό / Συνεργατικό Ίδρυμα με το οποίο θα συνεργάζεστε.

Με την έγκριση της αίτησής σας θα σας αποστέλλεται ο Κώδικας Χρήστη στην ταχυδρομική σας διεύθυνση και ο Κώδικας Πρόσβασης στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση για εισαγωγή στο διαδικτυακό σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.