Η σημασίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος αμφίδρομης επικοινωνίας, πληροφόρησης και παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη (G2C: Government to Citizen), τις επιχειρήσεις (G2B: Government to Business) και άλλους κυβερνητικούς φορείς/τμήματα (G2G: Government to Government).

Στη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας έχει την υποχρέωση και επιβάλλεται να παρέχει προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε σύντομο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Θα πρέπει δηλαδή:

  • Να παρέχει χρήσιμο ενημερωτικό υλικό προς τους πολίτες, επιχειρήσεις και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες
     
  • Να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος
     
  • Να παρέχει σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους με τους κυβερνητικούς φορείς

Κατ’ αυτό τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά η εικόνα που έχουν οι πολίτες για την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και μείωση εξόδων και διαχειριστικού χρόνου.