Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
HORIZON 2020 Communication Campaign - Legal and Financial Issues  
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» οργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο:
 
 «HORIZON 2020 Communication Campaign - Legal and Financial Issues»
 
Χρόνος:  15 Νοεμβρίου 2018 (8:45 - 16:00)

Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

Σε ποιους Απευθύνεται: Η εκδήλωση απευθύνεται σε Οργανισμούς/Τμήματα/Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, ελεγκτικών οίκων και γενικότερα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση και διαχείριση έργων του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».

Ομιλητές θα είναι τρεις Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Common Legal Support Service J1, Common Audit Service J2 και Common Service for Business Processes J3) της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (DG Research & Innovation).

Περιεχόμενο: Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να παρασχεθούν οδηγίες και παραδείγματα προς τους συμμετέχοντες σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κανονισμούς που διέπουν τα έργα του Προγράμματος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». H Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει:
  • Αναλυτική παρουσίαση των κατηγοριών δαπανών (personnel costs, additional remuneration, subcontracting, third parties, direct costs),
  • Παροχή διευκρινίσεων για τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών με στόχο την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αποφυγή λαθών και
  • Αναλυτική παρουσίαση των κανόνων διαχείρισης έργων καθώς και καλές πρακτικές.
Θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν εξειδικευμένα ερωτήματα προς τους Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού, καταγραφής και απολογισμού των δαπανών τόσο εκ των προτέρων μέσω Υποβολής Ερωτημάτων στο Εθνικό Σημείο Επαφής (l.tsoumpanou@research.org.cy) αλλά και επί τόπου κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Γλώσσα Ημερίδας: Αγγλική

Δηλώσεις Συμμετοχής: Η συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα είναι χωρίς χρέωση και η εγγραφή γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2018.
Πληροφορίες: Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Λίνα Τσούμπανου (τηλ. 22205055, Ηλ. Ταχυδρομείο: l.tsoumpanou@research.org.cy).
 
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα
Υποκατηγορία: Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα
Από: 15/11/2018  
Μέχρι: 15/11/2018Τελευταία Ενημέρωση: 6/11/2018 2:53:49 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ