Άλλοι Διάφοροι Οργανισμοί
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) - HBO170  
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation – GDPR) ο οποίος ψηφίστηκε στις 27.04.2016, τέθηκε αυτόματα σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τόσο των πελατών τους όσο και των υπαλλήλων τους. Ο Κανονισμός 2016/679 θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:
i.          Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους,
ii.          τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες,
iii.         την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, ειδικότερα σε σχέση με την πρόσβαση τους στα προσωπικά τους δεδομένα,
iv.        την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων και
v.         τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.
Συστατικό στοιχείο που θα πρέπει αριθμός επιχειρήσεων να πληρούν είναι ο διορισμός και η Εκπαίδευση Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο ρόλος είναι εποπτικός και ο Υπεύθυνος πρέπει να απολαμβάνει ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την Εφαρμογή του Κανονισμού, την ενημέρωση των διαδικασιών και την εποπτεία της σωστής υλοποίησης.
Σε περίπτωση παράβασης των προνοιών του κανονισμού προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα σε: Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Λειτουργούς/Διευθυντές Πληροφορικής, Υπεύθυνους Ανθρωπίνου Δυναμικού & Νομικούς Σύμβουλους.
Σχετική Ιστοσελίδα: ---
Κατηγορία: Χορηγίες, Χρηματοδοτήσεις και Επιδόματα
Υποκατηγορία: Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα
Από: 18/4/2019  
Μέχρι: 19/4/2019Τελευταία Ενημέρωση: 18/2/2019 3:09:53 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ