Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Το 'Ιδρυμα Προώθησης 'Eρευνας (ΙΠΕ) ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με γενικό σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο. Στην ίδρυση του ΙΠΕ συνέβαλε η αναγνώριση της σημασίας της έρευνας στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η διαπίστωση του γενικά υψηλού μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, καθώς και η εκτίμηση ότι η ερευνητική δραστηριότητα και η ερευνητική υποδομή στην Κύπρο χρειάζονται αναβάθμιση.

Το ΙΠΕ λειτουργεί με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 και των προνοιών του Καταστατικού του και διοικείται από δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε χρόνων.

Κατηγορία: Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
Υποκατηγορία:  Ιδρύματα
Αριθμός Εργοδοτουμένων:


Τελευταία Ενημέρωση: 6/10/2013 8:43:49 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ