Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έχει αρμοδιότητες σε θέματα Ραδιοεπικοινωνιών, Ηλεκτρονικών Υπογραφών, Κοινωνίας της Πληροφορίας και Πολιτικής του Διαστήματος.

Ραδιοεπικοινωνίες
Η περί ραδιοεπικοινωνιών νομοθεσία αναθέτει στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τις εκτελεστικές εξουσίες και αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση των συχνοτήτων και γενικά στη ρύθμιση των ραδιοεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και στην επιτήρηση της αγοράς ραδιοεξοπλισμού. Επίσης, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση των σχεδίων ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών συμβουλεύει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σε όλα τα θέματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς οργανισμούς και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινωνίας της Πληροφορίας
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, από το 2009, έχει οριστεί ως ο εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και ως η αρμόδια αρχή για την προώθηση και εφαρμογή στην Κύπρο του νομοθετικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Πολιτική Διαστήματος
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων του προγράμματος GALILEO/EGNOS, του προγράμματος GMES(Global Monitoring for the Environment and Security), καθώς και των σχέσεων της Δημοκρατίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency– ESA).

Ηλεκτρονικές Υπογραφές
Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκε ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του περί Ηλεκτρονικών Υπογραφών Νόμου.
 


Κατηγορία: Υπουργεία και Τμήματα / Υπηρεσίες τους
Υποκατηγορία:  Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Έτος Ίδρυσης:
Αριθμός Εργοδοτουμένων:


Τελευταία Ενημέρωση: 5/9/2013 8:53:08 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ