Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK)

Τo Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Ιδρύθηκε με το Νόμο 224/1990, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Έχει γραφείο και Υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του.
Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης

Οι ειδικότητες Μηχανικής Επιστήμης, στις οποίες εγγράφονται τα μέλη ΕΤΕΚ είναι οι ακόλουθες:
(α)      αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου
(β)      πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου
(γ)     μηχανολογική μηχανική
(δ)      ηλεκτρολογική μηχανική
(ε)      ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής
(στ)    χημική μηχανική
(ζ)      μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας
(η)      αγρονομική-τοπογραφική μηχανική
(θ)      επιμέτρηση και εκτίμηση γης
(ι)       πολεοδομία-χωροταξία
(ια)  κάθε άλλη ειδικότητα της μηχανικής επιστήμης που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιμελητηρίου, ως κλάδος μηχανικής επιστήμης για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.
 

Μέλη Επιμελητηρίου

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του  Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου αν:

(α)  Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με την περί ΕΤΕΚ Νομοθεσία.

(β)  (i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο. Ή  (ii)είναι πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία:

(γ) Για εγγραφή στους κλάδους της Αρχιτεκτονικής περιλαμβανομένης της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και της Πολιτικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής Τοπίου απαιτείται επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ένας χρόνος πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στο (α) πιο πάνω.

Πειθαρχία: Για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και δέκα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου τα οποία εκλέγονται κατευθείαν από το σύνολο των μελών του ΕΤΕΚ.

Αρμοδιότητες ΕΤΕΚ

(α) Διενεργεί την εγγραφή των μελών του Επιμελητηρίου και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες.
(β) Αναλαμβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συμβιβαστικούς διακανονισμούς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που έχει σχέση με τη μηχανική επιστήμη.
(γ) Εισηγείται τη δημιουργία νέων κλάδων μηχανικής επιστήμης και προβαίνει σε υποδιαιρέσεις των κλάδων μηχανικής επιστήμης.
(δ) Εκπροσωπεί στη Δημοκρατία και το εξωτερικό τους ασκούντες το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης.
(ε) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(στ) Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις μηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
(ζ) Ενημερώνει το κοινό με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του και βοηθά στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων.
(η) Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
(θ) Μελετά οποιαδήποτε επιστημονικά, τεχνικά, τεχνοοικονομικά ή αναπτυξιακά θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και διατυπώνει απόψεις.
(ι) Συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε θέματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.
(ια) Ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη Δημοκρατία σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης.
(ιβ) Επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισμένα δικαιώματα για κάθε βεβαίωση, θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή διαιτησιών, πραγματογνωμοσύνης ή δειγματοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.
(ιγ) Τηρεί μητρώα των μελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλματος.
(ιδ) Ανακηρύττει επίτιμα μέλη και απονέμει άλλες διακρίσεις.

Κατηγορία: Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
Υποκατηγορία:  Συμβούλια - Οργανισμοί


Τελευταία Ενημέρωση: 7/2/2013 9:52:17 πμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ