Ονοματεπώνυμο: 
 
Τηλέφωνο: 
 
Email: 
Άλλο (καθορίστε): 
Ερώτημα / Διευκρίνηση 
Σύστημα: 
Αναφέρατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα ερωτήματα / διευκρινίσεις που έχετε για κάποιο συγκεκριμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ξεχωριστή φόρμα για κάθε διαφορετικό Σύστημα. 

Το ερώτημα σας θα προωθηθεί στο αρμόδιο Τμήμα / Υπηρεσία.

Αριθμός Ταυτότητας: