ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679
  1. Συγκατατίθεμαι όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα, τηρούνται σε αρχείο και δύναται να τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας από το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για σκοπούς επικοινωνίας μαζί μου και ενημέρωσής μου για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του ΚΕΠΑ.

  2. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις διατάξεις του προαναφερόμενου Κανονισμού.

  3. Διατηρώ το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο ΚΕΠΑ.