Για υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις
Για ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία
Για κοινωνική ευημερία
Για μια καλύτερη ζωή για όλους!

Ως επιχειρηματίας θέτω στόχους

  • Αξιοποιώ το ανταγωνιστικό μου πλεονέκτημα
  • Εφαρμόζω νέες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης
  • Επενδύω στη σύγχρονη τεχνολογία και την καινοτομία
  • Αναβαθμίζω τα ανθρώπινο δυναμικό

Ως εργαζόμενος συμμετέχω οτην ανάπτυξη της επιχείρησης

  • Υιοθετώ νέες μεθόδους οργάνωσης της εργασίας
  • Εμπλουτίζω τις γνώοεις και ενισχύω τις δεξιότητές μου
  • Εργάζομαι και οκέφτομαι ομαδικά

Επιχειρηματίες και Εργαζόμενοι: Συμμέτοχοι στην Ανάπτυξη