«Η παραγωγικότητα δεν είναι ποτέ τυχαία. Είναι πάντα το αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην υπεροχή, των έξυπνων επιλογών και των επικεντρωμένων προσπαθειών» Πωλ Τζ. Μάιερ.

 

Με το έργο «Ανάπτυξη Κουλτούρας Παραγωγικότητας», το οποίο υπάγεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας, το Κέντρο Παραγωγικότητας ανανεώνει την υπόσχεσή του για συνεχή προσπάθεια προώθησης και εμπέδωσης της παραγωγικότητας στον κάθε επιχειρηματία, διευθυντικό στέλεχος και εργαζόμενο, στοχεύοντας σε υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις, σε ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία, για κοινωνική ευημερία και μια καλύτερη ζωή για όλους.

Γενικός στόχος του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας είναι η επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας ώστε η συνολική παραγωγικότητα εργασίας να φθάσει το μέσο όρο των 27 κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2013 και παράλληλα η επιδίωξη καλών επιδόσεων στην απασχόληση και σεβασμός στις αρχές της ισότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Παραγωγικότητας περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

 

 • Αντικατάσταση των θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας υψηλής
 • παραγωγικότητας με παράλληλη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενσωμάτωση της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία.
 • Άρση αντιπαραγωγικών πρακτικών και θεσμών στη Δημόσια Υπηρεσία
 • Ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας
 • Προώθηση στοχευόμενων ερευνητικών δράσεων σε θέματα παραγωγικότητας\


Παραγωγικότητα

 

Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει το λόγο των αποτελεσμάτων, δηλαδή των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε ένα σύστημα προς τους πόρους που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του αποτελέσματος όπως το κεφάλαιο, η εργασία, η ενέργεια, ο εξοπλισμός, τα υλικά, οι υπηρεσίες τρίτων κτλ.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα είναι πολλοί και παρουσιάζουν μεταξύ τους περίπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης. Στο μακροοικονομικό επίπεδο, μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα είναι η οικονομική σταθερότητα, η απασχόληση, η ανεργία και οι υποδομές. Στο μικροοικονομικό επίπεδο, πέραν από τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων και τις πρακτικές της διεύθυνσης, την παραγωγικότητα επηρεάζουν η τεχνολογία, η οργάνωση της εργασίας, η έρευνα και η καινοτομία, ο ανταγωνισμός, τα κίνητρα προς τους εργαζόμενους κτλ.

 

Αύξηση στην Παραγωγικότητα παρατηρείται όταν:

 • Παράγονται περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες (ίδιας ποιότητας) με τη χρήση των ίδιων
 • ή λιγότερων παραγωγικών συντελεστών
 • Παράγονται τα ίδια (σε ποσότητα και ποιότητα) προϊόντα ή υπηρεσίες με την χρήση λιγότερων
 • παραγωγικών συντελεστών
 • Η αύξηση στα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των
 • παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται

Ο δείκτης της Παραγωγικότητας Εργασίας θεωρείται ως ο πιο ευρέως διαδεδομένος δείκτης και εκφράζει τη σχέση του παραγόμενου αποτελέσματος και του ανθρώπινου δυναμικού, (είτε ως αριθμό ατόμων είτε ως ώρες εργασίας) που παράγει το αποτέλεσμα. Η παραγωγικότητα εργασίας αντικατοπτρίζει τη συνολική επίδραση πολλών παραγόντων, όπως του φυσικού κεφαλαίου (κτήρια, μηχανήματα), της τεχνολογίας, του ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση και κατάρτιση), της οργάνωσης εργασίας, των οικονομιών κλίμακας κτλ.

 

Η μέτρηση της παραγωγικότητας σε μια επιχείρηση γίνεται για σκοπούς ελέγχου, προϋπολογισμού και προγραμματισμού, για διερεύνηση πιθανών προβλημάτων, για βελτίωση των λειτουργιών, για καθορισμό στόχων καθώς και για σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ χρονικών περιόδων και άλλων επιχειρήσεων του κλάδου.

 

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

 

Στο Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου, η λέξη «παραγωγικότητα», είναι τρόπος ζωής. Από την ίδρυσή του το 1963, βασικός στόχος του ΚΕΠΑ είναι «να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας». Τα τελευταία χρόνια έχει προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να συμβαδίζει με τις εθνικές και διεθνείς κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν την Κύπρο.

 

Πάγιος στόχος του ΚΕΠA είναι η συνεχής βελτίωση, η εισαγωγή καινοτομιών και η προσφορά νέων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων βασισμένων στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμισή τους και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

 

Η τελευταία πενταετία ήταν από τις πιο καθοριστικές για τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο. Η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, καθώς και την Ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2008 έχουν τοποθετήσει το νησί μας στο διεθνές προσκήνιο. Αυτές οι αλλαγές έχουν συνδυαστεί με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις για να δημιουργήσουν ένα επαγγελματικό και επιχειρηματικό περιβάλλον πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό από ποτέ.

Επιχειρηματίες και Εργαζόμενοι: Συμμέτοχοι στην Ανάπτυξη

Τελευταία Ενημέρωση: 26/02/2010