Αίτηση για Πληρωμή Εισφορών μέσω Διαδικτύου

Για την πληρωμή των εισφορών μέσω διαδικτύου πρέπει να υποβληθούν τα πιο κάτω έντυπα:

Αίτηση για Πληρωμή Εισφορών μέσω του Διαδικτύου (Αρ. Εντύπου Υ.Κ.Α.1-021)
Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε ηλεκτρονική διεύθυνση προτού υποβάλετε την πιο πάνω αίτηση.

Εντολή Άμεσης Χρέωσης (Αρ. Εντύπου Υ.Κ.Α.1-023)

Τα έντυπα συμπληρώνονται και παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Με την έγκριση της αίτησής σας θα σας αποστέλλεται ο Κώδικας Χρήστη στην ταχυδρομική σας διεύθυνση και ο Κώδικας Πρόσβασης στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση για εισαγωγή στο διαδικτυακό σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


        www.pay.sid.mlsi.gov.cy