Εισηγήσεις

Σας παρακαλούμε όπως αφιερώσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να μας δώσετε τις δικές σας απόψεις και εισηγήσεις για τη βελτίωση και αναβάθμιση του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε ένα εκ των δύο πιο κάτω σύντομων online ερωτηματολογίων, ανάλογα με την περίπτωση:

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία σας στην προσπάθειά μας.


        www.pay.sid.mlsi.gov.cy