Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΠΙΛΩΝ 2017-2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης  (ΟΓΑ) υπενθυμίζει όλους τους καλλιεργητές όλων των ποικιλιών Μεσπίλων, πως οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2018, Δήλωση Καλλιέργειας, στην οποία να αναφέρουν τον αριθμό των δένδρων και την παραγωγή της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου για κάθε ποικιλία χωριστά.
 
Τονίζεται ότι η "Δήλωση Καλλιέργειας", σύμφωνα με τον Κανονισμό 18, των Κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 33 του Νόμου 19 του 1977, είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε παραγωγός παραλείψει να υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή προσπαθήσει να αποκρύψει στοιχεία σε σχέση με τις καλλιέργειες του και την παραγωγή τους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να στερήσει ή μειώσει μέχρι ποσοστού 10% την πληρωτέα αποζημίωση.
 
Τα έντυπα της "Δήλωσης Καλλιέργειας" μπορούν οι παραγωγοί να τα προμηθευτούν από τα Κοινοτικά Συμβούλια, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) και τους Γραμματείς των Υποκαταστημάτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ., όπου υπάρχουν, τους οποίους να συμβουλεύονται για την ορθή συμπλήρωσή τους και στους οποίους να τα παραδώσουν συμπληρωμένα το αργότερο μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2018.
 
Σχετική Ιστοσελίδα: Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ
Κατηγορία: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
Υποκατηγορία: Γεωργία και Κτηνοτροφία
Από: 3/1/2018  
Μέχρι: 30/11/2018Τελευταία Ενημέρωση: 3/1/2018 12:32:49 μμ
Πύλη "Ενημέρωσέ με"  - Μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προσωπικής και εξατομικευμένης ενημέρωσης
Αποποίηση

© Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2014

         

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ