Περιγραφή Έργου


1. Εισαγωγή

Οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και κυρίως οι Τεχνολογίες του Διαδικτύου, έχουν αλλάξει δραματικά όχι μόνο τους παραδοσιακούς τρόπους επιχειρείν αλλά και γενικότερα τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σήμερα, μέσα από το διαδίκτυο δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας πολλών πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government), η Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning), η Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking) και το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-Marketing).

2. Το Έργο Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε


Το Έργο «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε» έχει ως στόχο την εξοικείωση στελεχών επιχειρήσεων με την ψηφιακή οικονομία, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το διαδίκτυο και να εναρμονισθούν με τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, οι οποίες ολοένα και περισσότερο κατευθύνονται προς τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business).

Το Έργο απευθύνεται προς όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των αυτοτελώς εργαζομένων.

2.1 Δράσεις του Έργου Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

 Το ¨Έργο Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, πολύπλευρη στήριξη σε θέματα αξιοποίησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι πιο βασικές του δράσεις είναι:

2.1.1 Βασική Κατάρτιση σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται η ευκαιρία και δυνατότητα για δωρεάν παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος διάρκειας 24 ωρών, πρόσβαση στα Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και βεβαίωση παρακολούθησης. Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν αρχίσει να υλοποιούνται από το Σεπτέμβρη του 2009 και θα συνεχίσουν να διεξάγονται σε μόνιμη βάση μέχρι τα μέσα του 2013 στα δύο Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης, τα οποία βρίσκονται στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος συνολικής διάρκειας 24 ωρών:

Ενότητα 1: Το Διαδίκτυο και οι Εφαρμογές του
Ενότητα2: Ηλεκτρονική Μάθηση
Ενότητα3: Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις
Ενότητα 4: Δημιουργία και Αξιοποίηση Επιχειρηματικών Ιστοσελίδων
Ενότητα 5: Το ευρύτερο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
Ενότητα 6: Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων

Προπαρασκευαστική Κατάρτιση:

Όλες οι υποψήφιες για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχειρήσεις θα αξιολογούνται με βάση τις ικανότητες και γνώσεις τους. Σε περίπτωση που στελέχη επιχειρήσεων δεν κατέχουν τις βασικές γνώσεις χρήσης του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) θα τυγχάνουν προπαρασκευαστικής κατάρτισης πριν την παρακολούθηση του κανονικού επιμορφωτικού προγράμματος. Το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 8 ωρών και θα καλύπτει θέματα βασικών δεξιοτήτων στη χρήση του Η/Υ.

2.1.2 Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Οι συμμετέχοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα θα έχουν επίσης την ευκαιρία να λαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, επεξηγήσεις, οδηγίες και συμβουλές για τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεών τους με τους πιο κάτω τρόπους:
• Με κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Κέντρο Υποστήριξης και Κατάρτισης
• Με τηλεφωνική επικοινωνία
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Μέσω της υπηρεσίας "Online Live Help"

2.1.3 Εξειδικευμένα σεμινάρια

Η δράση αυτή αφορά την υλοποίηση σειράς σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν, με στόχο την ενημέρωση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και την εξοικείωση των συμμετεχόντων στα σεμινάρια με συστήματα και εφαρμογές που στοχεύουν στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Τα σεμινάρια θα καλύψουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν όπως:

1. Μεθοδολογία Σχεδίασης Ηλεκτρονικού Καταστήματος
2. Ηλεκτρονική Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (e-CRM)
3. e-Marketing 4. Περιβάλλον Ηλεκτρονικών Συναλλαγών στην Κύπρο
5. Ετοιμασία Επιχειρηματικού Σχεδίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
6. Internet Security
7. Σύστημα Διαχειριστικής Αλυσίδας (SCM)
8. Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

2.1.4 Κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο χώρο της επιχείρησης

Η συγκεκριμένη δράση του Έργου “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε” αφορά τη στήριξη 700 επιχειρήσεων ή/και αυτοτελώς εργαζομένων για την από μέρους τους αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν με την οργάνωση και υλοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων στο χώρο της επιχείρησης.

Οι ειδικοί στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι ακόλουθοι:

  • Η παρότρυνση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων για ενεργό συμμετοχή στις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
  • Η προσφορά βασικής κατάρτισης, επί τόπου στο χώρο της επιχείρησης, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν σήμερα στην Κύπρο.

Η διάρκεια της κατάρτισης για την κάθε επιχείρηση θα είναι περίπου 5 ώρες και θα πραγματοποιείται, σε δύο επισκέψεις, από το Σύμβουλο Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) στο χώρο της επιχείρησης.

Για κάθε επιχείρηση, θα παρέχεται επίσης υποστήριξη και μετέπειτα παρακολούθηση διάρκειας περίπου 5 ωρών με στόχο την:

  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζει
  • Ετοιμασία σύντομου επιχειρηματικού σχεδίου για την καταγραφή των επόμενων ενεργειών από μέρους της επιχείρησης για την περαιτέρω αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

2.1.5 Παραγωγή εκπαιδευτικών εκπομπών

Η παραγωγή και προβολή σειράς εκπαιδευτικών ταινιών/εκπομπών στοχεύει στην:

  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων και του κοινού για συστήματα, εφαρμογές και τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς επίσης και για τους τρόπους αξιοποίησής του.
  • Παρότρυνση των επιχειρήσεων και του κοινού για ενεργό συμμετοχή στις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 © Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2012
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ