Κατ' ιδίαν Συναντήσεις στην Επιχείρηση
Η συγκεκριμένη δράση του Έργου έχει ολοκληρωθεί.

Κατ’ ιδίαν Συναντήσεις στο Χώρο της Επιχείρησης

Η συγκεκριμένη δράση του Έργου “Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε” αφορά τη στήριξη 700 επιχειρήσεων για την από μέρους τους αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν με την οργάνωση και υλοποίηση κατ’ ιδίαν συναντήσεων στο χώρο της επιχείρησης. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν προϊόντα για προώθησή τους στο εξωτερικό.

Οι ειδικοί στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι ακόλουθοι:

  • Η παρότρυνση στελεχών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων για ενεργό συμμετοχή στις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

  • Η προσφορά βασικής κατάρτισης, επί τόπου στο χώρο της επιχείρησης, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν σήμερα στην Κύπρο.

Η διάρκεια της κατάρτισης για την κάθε επιχείρηση θα είναι περίπου 5 ώρες και θα πραγματοποιείται, σε δύο επισκέψεις, από το Σύμβουλο Υποστήριξης και Καθοδήγησης (ΣΥΚ) στο χώρο της επιχείρησης.

Για κάθε επιχείρηση, θα παρέχεται επίσης υποστήριξη και μετέπειτα παρακολούθηση διάρκειας περίπου 5 ωρών με στόχο την:

  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζει

  • Ετοιμασία σύντομου επιχειρηματικού σχεδίου για την καταγραφή των επόμενων ενεργειών από μέρους της επιχείρησης για την περαιτέρω αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας στην εν λόγω δράση του Έργου θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση συμμετοχής.
 

 © Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 2012
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ