Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Χορηγοί Διαγωνισμού
Μεγάλοι Χορηγοί
Χορηγοί
Υποστηρικτές
Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ)

http :// www.mlsi.gov.cy / hhic

Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.)

http :// www.oseok.org.cy /

Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Επίπλου και Ξυλουργικών ( ΠΑΣΥΒΕΞ)

http://www.pasyvex.com

Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ)

http://www.cyprushotelassociation.org/

 

Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ)

http://www.acte.com.cy

Σύνδεσμος Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Μ.ΜΗ.Κ.)

http :// www.cmea.org.cy
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυκτικών (ΠΑΣΥΨΥ)

http://www.pasypsi.com.cy

Σ ύ νδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου
Ένωση Επιπλοποιών Ξηλουργών Κύπρου
Σύνδεσμος Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής
Χορηγοί Επικοινωνίας
Χορηγοί Υπηρεσιών
Χορηγοί Επιμέρους Διαγωνισμών