Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων
Όροι ΣυμμετοχήςΌροι Συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων


Δικαίωμα Συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων έχουν νέοι οι οποίοι πληρούν ΟΛΑ τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  2. Έχουν γεννηθεί μεταξύ της 1/1/1986 και της 31/12/1993.
  3. Έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  4. Εργάζονται στον τομέα που θα διαγωνιστούν ή είναι σπουδαστές αντίστοιχής Τεχνικής Σχολής ή Ανώτερης Σχολής.

Η τυχόν συμμετοχή των ατόμων ή/και η διάκριση τους σε άλλο τομεακό, εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημαντική Σημείωση

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής σε κάποιο επιμέρους διαγωνισμό ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, το Κέντρο Παραγωγικότητας θα ζητήσει από την επιμέρους Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του διαγωνισμού να προχωρήσει σε προεπιλογή των καλύτερων υποψηφίων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αίτησης συμμετοχής στοιχεία. Όλα τα άτομα που θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα ειδοποιηθούν αναφορικά με την επιλογή τους ή την απόρριψη τους για συμμετοχή.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων

  1. Οι νικητές του κάθε επιμέρους διαγωνισμού (ο πρώτος, ή ο δεύτερος, ή ο τρίτος σε περίπτωση που αυτός που εξασφάλισε την πρώτη θέση δεν πληροί ή έπαψε να πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό) υποχρεούνται να εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων Εuroskills 2010 που θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2010 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Νοείται ότι τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των διαγωνιζομένων θα καλυφτούν από το Κράτος.
  2. Οι νικητές του Εθνικού Διαγωνισμού υποχρεούνται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας για σκοπούς προώθησης του στόχου του διαγωνισμού πού είναι η προσέλκυση των νέων στα τεχνικά επαγγέλματα.
  3. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δεσμεύεται να συμπεριλάβει στην εθνική ομάδα οποιουδήποτε διεθνούς διαγωνισμού, οποιοδήποτε νικητή επιμέρους διαγωνισμού του Εθνικού Διαγωνισμού Δεξιοτήτων.