Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) ιδρύθηκε το 1976 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου. Το ΜΙΜ παρέχει υψηλού επιπέδου διευθυντική εκπαίδευση / επιμόρφωση σε διευθυντικά στελέχη καθώς και σε απόφοιτους πανεπιστημίου που προσβλέπουν σε διευθυντική καριέρα.

Όραμα του ΜΙΔ
Να αποτελεί σημείο αναφοράς και την πρώτη επιλογή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο.

Αποστολή του ΜΙΔ
Να προσφέρει ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και δημόσιας διοίκησης για την ανάπτυξη επαγγελματικών διευθυντικών δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις συνθήκες  της αγοράς εργασίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 75.439 απόφασή του ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2013 ενέκρινε όπως το ΜΙΔ υπαχθεί ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 1 έως 13 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 Μαρτίου 2015 ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το διορισμό Συμβουλίου για το ΜΙΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΜΙΔ ετοιμάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Επίσης, το ΜΙΔ αναλαμβάνει την οργάνωση διεθνών συνεδρίων και άλλων διεθνών δραστηριοτήτων. Μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής αναπτυξιακής, τεχνικής και άλλης βοήθειας προς ξένες χώρες, το ΜΙΔ οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα σε θέματα διεύθυνσης.