Άλλες Διαδικτυακές Υπηρεσίες

 • Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων: Πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται από το δημόσιο τομέα (π.χ. στατιστικά δεδομένα, πληροφορίες για επιχειρήσεις, διευθύνσεις, χάρτες, νομικές, κυκλοφοριακές και οικονομικές πληροφορίες) για περαιτέρω χρήση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για άντληση των πιο πάνω πληροφοριών από τους δημόσιους φορείς και αξιοποίησή τους για εμπορικούς ή μη σκοπούς.

 • ΟΙΚΑΔΕ: Σύστημα εγγραφής Κυπρίων στο εξωτερικό
  Μέσω της η-υπηρεσίας αυτής οι Κύπριοι πολίτες που προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό είτε για ψυχαγωγία είτε για άλλο λόγο (σπουδές, ιατρικούς λόγους, κ.τ.λ.) μπορούν να καταγράφουν τα στοιχεία τους για σκοπούς διαχείρισης των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης κρίσης. Πέραν από την εγγραφή, η υπηρεσία αυτή παρέχει τους πολίτες σημαντικές ταξιδιωτικές πληροφορίες και οδηγίες.

 • Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (Drones)
  Επιτρέπει στους κατόχους, ιδιοκτήτες ή χρήστες μη επανδρωμένων αεροσκαφών να εγγράφουν μέσω διαδικτύου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση των πτήσεων εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου.

 • Διαδικτυακή Πύλη των Κυπριακών Ταχυδρομείων: Ανάμεσα στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες που προσφέρονται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία είναι:
  Track & Trace: Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του ταχυδρομικού αντικειμένου από τη στιγμή της ταχυδρόμησης μέχρι και την παράδοσή του εισάγοντας τον αριθμό του αντικειμένου που αποστείλατε.
  Ταχυδρομικά Τέλη: Υπολογίστε online τα ταχυδρομικά τέλη (γραμματόσημα), που θα πρέπει να πληρωθούν για αποστολή με συνηθισμένο ταχυδρομείο, επιστολών, εφημερίδων, περιοδικών βιβλίων, και δεμάτων στην Κύπρο ή το εξωτερικό, σύμφωνα με το βάρος του αντικειμένου.
  Ταχυδρομικοί Κώδικες: έρευνα ταχυδρομικών διευθύνσεων με ταχυδρομικό κώδικα
  O εντοπισμός και ενοικίαση ιδιωτικών ταχυδρομικών θυρίδων, η ανανέωση της ενοικίασής τους, η αγορά γραμματοσήμων και φιλοτελικών προϊόντων και η πληρωμή τιμολογίων μηνιαίων πελατών των υπηρεσιών EMS DATAPOST και προπληρωμένων τελών.

 • Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας: Διαβάστε online ή/και μεταφορτώστε (download) στο μικροϋπολογιστή σας, την Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του τελευταίου μήνα ή/και τις προηγούμενες εκδόσεις. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε την Επίσημη Εφημερίδα των πρώτων αποικιακών χρόνων και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και η Επίσημη Εφημερίδα ολόκληρης της αποικιακής περιόδου.

 • Online παραγγελία εκδόσεων του Τυπογραφείου Κυπριακής Δημοκρατίας: Παραγγείλετε online τις εκδόσεις που διαθέτει προς πώληση το Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον κατάλογο εκδόσεων εμφανίζονται οι ενδείξεις EL (Ελληνικά) και EN (Αγγλικά), που υποδηλώνουν τη γλώσσα στην οποία διατίθενται οι εκδόσεις, καθώς επίσης και η τιμή πώλησης της κάθε έκδοσης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία προσφέρεται σε εγγεγραμμένους χρήστες.

 • Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων: Το διαδικτυακό σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής Ζώων προσφέρεται από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και παρέχει, σε εγγεγραμμένους χρήστες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ιδιώτες κτηνίατρους, κτηνοτρόφους, χοιροτρόφους, κοινοτικές αρχές και την αστυνομία, ως ακολούθως:
  • Ιδιώτες Κτηνίατροι: Προκαταρτικές εγγραφές σκύλων.
  • Κτηνοτρόφοι/Χοιροτρόφοι: Καταχώρηση και πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις εγκαταστάσεις και τα κτήματα/φάρμες τους.
  • Κοινοτικές Αρχές/Αστυνομία: Online αναζήτηση στο Μητρώο Σκύλων.

 • Διαρθρωτικά Ταμεία: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και διαχείρισης των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα στους Τελικούς Δικαιούχους (εγγεγραμμένους χρήστες) να υποβάλουν online όλα τα απαραίτητα Δελτία για χρηματοδότηση από τα προαναφερθέντα Ταμεία.

 • CYS – Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης: Online αναζήτηση στον Κατάλογο Προτύπων του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης. Η ηλεκτρονική υπηρεσία διαθέτει πληθώρα κριτηρίων αναζήτησης.

 • Επαλήθευση Αυθεντικότητας Ναυτικών Εγγράφων: Η διαδικτυακή υπηρεσία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας παρέχει τη δυνατότητα προς τους χρήστες να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών/εγγράφων των ναυτικών που εκδίδονται από το Τμήμα.

 • Μηχανογραφημένο Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων: Αυτοματοποίηση της έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης και διαχείριση των σχετικών μητρώων. Η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης χωρίς κανένα χρόνο καθυστέρησης αναμένεται να βελτιώσει αισθητά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες του κατασκευαστικού τομέα.