Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Νέα Διαδικτυακή Πλατφόρμα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας:

ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΕΣ

ΓΕΩ-ΠΥΛΗ "INSPIRE"