Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Στην Ιστοσελίδα http://www.publicaccess.tph.moi.gov.cy μπορείτε να παρακολουθείτε την διαδικασία μελέτης της αίτησής σας για χορήγηση πολεοδομικής άδειας.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τις 29/10/2007 και στους Αιτητές ή Μελετητές που στο έντυπο αίτησης έχουν καταχωρήσει τον αριθμό της πολιτικής τους ταυτότητας.

Η πρόσβαση επιτυγχάνεται με την χρήση του Αριθμού Ταυτότητας και στα δυο πεδία "Χρήστης" και "Κωδικός Πρόσβασης" που ζητούνται στη σελίδα εισόδου της Υπηρεσίας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
www.publicaccess.tph.moi.gov.cy